Skoči na sadržaj

Документи

Статут Удружења васпитача Војводине PDF
Пословник о раду Скупштине Удружења PDF
Пословник о раду Надзорног одбора Удружења PDF
Правилник о раду суда части Удружења PDF
Приступница Удружењу DOC
   
Документа која следе налазе се на страници „Законски оквир“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 
   
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017)
 
Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 101/17)
 
 
Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања ( „Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18)
 
 
Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 14/18)
 
 
   
Закони, правилници и друга документа доступна су на: http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/  
   
НОВО (септембар 2019. године)  

ПРАВИЛНИК О ВРСТИ, НАЗИВУ, САДРЖАЈУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНИХ ИСПРАВА И НАЧИНУ ЊИХОВОГ ВОЂЕЊА, ПОПУЊАВАЊА И ИЗДАВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

PDF

Обрасци евиденција, педагошке документације и јавних исправа (Прилог уз Правилник)

Први део

Други део

PDF